Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra ProduktFokus Løken (via nettbutikk tilknyttet www.HvordanLykkes.com og www.CamilloLoken.com) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på ProduktFokus Løken er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven, e-handelsloven ogkredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter
Selger er: ProduktFokus Løken, Org.nr: 983 401 880MVA, Emblasvei 1, 1654 Sellebakk, info@camilloloken.com

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til angrerettloven, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift med unntak av bøker som er fritatt mva avgiften. Frakt og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg og vises i i din handlevogn før du gjør den endelige bestillingen.


Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom Paypal (eller de kredittkort som Paypal tilbyr Visa, MasterCard, American Express) eller gjennom Mastercard eller Visa. Kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Ved kjøp av digitale/nedlastbare produkter blir kortet belastet når kjøpet er fullført og kvitteringsside og epost med nedlastingsinfo. er tilsendt (dette skjer automatisk etter fullført kjøp).

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig på info@camilloloken.com

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd, - eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din datamaskin/server. 


Personopplysninger
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Kortnummer oppbevares ikke av ProduktFokus Løken utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. ProduktFokus Løken selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.?

Priser og levering
• Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ink.frakt og eks.gebyr, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. NB - bøker er fritatt mva.
• Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
• Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
• Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
• Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

• Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ProduktFokus Løken, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan ProduktFokus Løken ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

• Fraktprisene er beregnet for salg av varer i Norge. Den norske utgaven av nettbutikken leverer varer kun til Norge.

Kundens plikter
• Den som er registrert som kunde hos ProduktFokus Løken, er ansvarlig for betaling av de ytelser ProduktFokus Løken leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra ProduktFokus Løken side.


Ekstraordinære forhold
• ProduktFokus Løken er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis ProduktFokus Løken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor ProduktFokus Løken kontroll, og som ProduktFokus Løken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
• ProduktFokus Løken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ProduktFokus Løken side.
• Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
ProduktFokus Løken forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur
Er ProduktFokus Løken forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ProduktFokus Løken fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright
Alt innhold på nettbutikk sidene er ProduktFokus Løkens eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ProduktFokus Løken.